Diaconie

De werkzaamheden van de diaconie worden voornamelijk bepaald door activiteiten rondom vaste momenten in het kerkelijk jaar, aangevuld met behoeften of gebeurtenissen die op een gegeven moment aan de orde zijn. Daarbij ligt de nadruk op hulp binnen de eigen gemeente. Voor wat betreft de landelijke of internationale activiteiten worden het beleid en de aanbevelingen van de PKN, vaak via Kerk in Actie, gevolgd.

De diaconie is ambtelijk vertegenwoordigd in de kerkdiensten en verzorgt het collecteren voor de diaconie. Gemeenteleden worden, door middel van De Wegwijzer of persoonlijk, geïnformeerd over de doelen van de schaalcollecten. Na de dienst worden door de diaken bloemen, als groet van de gemeente, bezorgd bij ziekte, bij jubilea of vanwege een andere reden. Vooraf vindt overleg met ouderling(en) plaats over de bestemming.

De viering van het Heilig Avondmaal wordt voorbereid door de diaconie. Diakenen bedienen tijdens die viering aan de tafel. In voorkomende gevallen organiseert de diaconie (mede) een kerkdienst rond een bepaald diaconaal thema. De diaconie beheert en verzorgt de diaconale financiën. Jaarlijks wordt een collecterooster voor de schaalcollecten opgesteld met collectedoelen van Kerk in Actie en eventueel andere diaconale doelen. De opbrengsten worden afgedragen aan de vermelde doelen.


Tijdens de (maandelijkse) vergaderingen van de diaconie worden bijdragen vastgesteld aan diverse diaconale doelen binnen de gemeente, regionaal of wereldwijd. Deze bijdragen komen ten laste van de diaconale collecten tijdens de kerkdiensten of van het vermogen van de diaconie.
Regelmatig vindt toetsing plaats van de besteding en eventuele belegging van diaconale gelden. De diaconie is alert op financiële en maatschappelijke nood binnen en buiten de kerkelijke gemeente.


Contactpersoon voor de diaconie is Esther Sundermeijer (voorzitter).

diaconie@heldringkerk.nl